نماد سایت ایکالر

رنگ روغنی الکیدی

رنگ روغنی الکیدی

این رنگ از رزین الکید به همراه رنگدانه مختلف ساخته شده و بعلت سهولت اجرا کاربرد زیادی جهت مصارف داخلی و خارجی ساختمان دارد. این رنگ بصورت براق ،نیمه براق و مات موجود می باشد و در واحد ترکیب رنگ ایکالر طبق درخواست مشتری طبق رال بین المللی قابل ارایه می باشد . استرهای زینک کرومات این واحد کاربرد و کارایی فراوانی جهت حفاظت از سازهای فولادی دارند .

آستری آلکیدی فسفات روی ایکالر به عنوان آستری ضد خوردگی کاربرد وسیعی برای سازه های فلزی است که این خاصیت به دلیل وجود پیگمنت ضد خوردگی فسفات روی …

آستری آلکیدی  سرنجی ایکالر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می شود.

آستری آلکیدی (روغنی) اکسید آهن (اخرایی) ایکالر  به عنوان آستری ضد خوردگی کاربردی ترین پرایمر آلکیدی برای سازه های فلزی است که این خاصیت به دلیل وجود پیگمنت…

آستری آلکیدی اکسید آهن ایکالرحاوی پیگمنت ضد خوردگی اکسید آهن می باشد پوشش مذکور مطابق با استاندارد..

آستری آلکیدی زینک کرومات روی ایکالر  به عنوان آستری ضد خوردگی کاربرد وسیعی برای سازه های فلزی دارند که این  خاصیت به دلیل وجود پیگمنت ضد خوردگی  زینک کرومات روی در این رنگ می باشد.

رنگ رویه آلکیدی (روغنی) ایکالر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می شود. این رنگ طبق مشخصات فنی استاندارد IPS-M-TP-130 تهیه شده است.

رنگ رویه آلکیدی (روغنی) ایکالر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می شود. این رنگ طبق مشخصات فنی استاندارد IPS-M-TP-130 تهیه شده است.

 

رنگ رویه آلکیدی (روغنی) ایکالر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می شود. این رنگ طبق مشخصات فنی استاندارد IPS-M-TP-130 تهیه شده است.

رنگ میانی آلومینیومی آلکیدی ایکالر حاوی پیگمنت آلومینیوم می باشد. پوشش مذکور مطابق با استاندارد، IPS- M- TP-155 می باشد.

خروج از نسخه موبایل